Általános Szerződési Feltételek < < <

A NaviPro Magyarország Kft. (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 25/a adószám: 13595221-2-42 számlaszám: 10102086-56956600-02000001 cégjegyzékszám: 01-09-863416 (továbbiakban: NaviPro Magyarország, Kiadó vagy NaviPro Magyarország Kft.)) a gondozásában megjelenő adatbázisokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban Feltételek) mellett vállalja.

I. Általános szabályok

1. A NaviPro Magyarország Kft gondozásában illetve kiadásában megjelenő kiadványokban (a továbbiakban: “NaviPro adatbázis”) hirdetés közzétételére a NaviPro Magyarország Kft és a hirdetést megjelentetni kívánó személy (továbbiakban: Megrendelő: azaz Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató) között “hirdetési szerződés v. megrendelő” alapján kerülhet sor.

2. Jelen Feltételek szerint hirdetési szerződésnek minősül minden olyan írásban (levél, fax, e-mail – amennyiben ezeket a NaviPro Magyarország Kft arra jogosult képviselője azonosítható módon visszaigazolta) megkötött megállapodás, amelynek alapján a NaviPro Magyarország Kft hirdetés közzétételére, a Megrendelő pedig hirdetési díj megfizetésére köteles. A hirdetési szerződés egyedi szerződéssel vagy keret-megállapodással jön létre.

3. Felek a hirdetési szerződésben szabályozzák a konkrét hirdetések közzétételének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a NaviPro Magyarország Kft. által nyújtott konkrét engedmények feltételeit.

4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a NaviPro Magyarország Kft vállalkozói szerződéssel biztosítja külső partnerein keresztül. A NaviPro Magyarország Kft garantálja, hogy a szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett partnerekkel kötött keretszerződések alapján végzi.

5. Jelen Feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy a Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen eltérés esetén a hirdetési keretszerződésben írásban rögzítettek értelemszerűen irányadóak. Vita és értelmezési probléma esetén mindenkor a (továbbiakban összefoglalóként nevezett) Magyar Reklámetikai Kódexben foglaltakat kell alkalmazni. A Feltételekre a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. (“Reklámtv.”) rendelkezései az irányadóak.

II. A hirdetési szerződés létrejötte, a hirdetés megrendelése és elfogadása

1. A konkrét hirdetések megrendelése írásban a NaviPro Magyarország Kft-nél e célra rendszeresített formanyomtatvány (“megrendelőlap”) illetve a www.gpsreklam.hu , vagy a www.navigaciosreklam.hu oldalakon lévő online megrendelő kitöltésével történhet.

2. A megrendelés tartalmazza: a kívánt megjelenési időszakot (min. 12 hónap), a hirdetés témáját, a megjelenés téma szerinti helyét, a szükséges kiegészítő információkat (űrlap szerint) a Megrendelő szükséges adatait, valamint Reklám tovább-szolgáltató általi megrendelés esetén a képviselt cég megnevezését. A megjelenési időszak (12 hónap) a megjelenés (kiadás, vagy release) napjától számítódik.

3. A NaviPro Magyarország Kft jogosult a megrendelését követően a megjelentetni kívánt hirdetés szövegét és tartalmát - jelen Feltételek szerint - ellenőrizni. NaviPro Magyarország Kft jogosult a Megrendelőtől megkövetelni mindazon szükséges bizonylatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vonatkozó jogi szabályok alapján a hirdetés megjelenhessen.

4. NaviPro Magyarország Kft a megrendelést akkor fogadja el, ha az arra jogosult képviselője a megrendelést írásban visszaigazolja. Ha a hirdetés nem felel meg a Feltételeknek, akkor NaviPro Magyarország Kft. azt visszautasíthatja.

5. Amennyiben a hirdetés tartalma, formája, minősége, leadásának ideje nem felel meg a NaviPro Magyarország Kft. által támasztott követelményeknek vagy üzleti elképzeléseinek, kiadványa általános hangvételének, akkor a NaviPro Magyarország Kft. jogosult a megrendelést visszautasítani, amiről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti. A szerződés minimum 12 hónap időtartamra jön létre. Határozott idejű (pl. 12 hó) szerződés esetén, a szerződés automatikusan – további 12 hónapra – meghosszabbodik, kivéve ha Megrendelő erről írásban lemond, legkésőbb 30 naptári nappal a szerződés első határidejének lejárta előtt. A meghosszabbítás előnyét Megrendelő elfogadja és méltányosnak tartja.

6. Megrendelő kijelenti, hogy tájékoztatást kapott a NaviPro Magyarország Kft jogállásáról a Garmin, iGO stb. GPS-rendszerek, valamint a smartPOI és POI megjelenítések lehetőségeiről. NaviPro Magyarország Kft kijelenti, hogy smartPOI védjegytulajdonosként az azonos nevet viselő (és kapcsolódó) domain nevek alatt jogosult közzéteni a felvett adatokat, azokat letölthetővé teszi. Kapcsolódó oldal továbbá a gpsreklam.hu és a navigaciosreklam.hu oldalak is. A GPS-eszközt vásárlók/használók számából következő/valószínűsíthető letöltési darabszám nem azonos a tényleges letöltések számával. A tényleges letöltések számáért NaviPro Magyarország Kft nem vállal felelősséget, de minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a letöltések számának növelését. Ilyen eszköz például a NaviPro Magyarország és NaviGate Kft (a Garmin rendszerek hazai hivatalos képviselője, továbbiakban Garmin) között létrejött szerződés, melynek értelmében Garmin hivatalosan is biztosítja az adatok átvételét és annak hivatalos letölthetőségét saját oldalán. A POI megjelenések a z egyes navigációs rendszerekben, valamint az elérhető szolgáltatások köre függ mind a készülék, mind pedig az azon futó szoftver specifikációjától Ennek értelmében előfordulhat az is, hogy bizonyos adatok nem jelenhetnek meg, vagy más formátumban lesznek elérhetők különböző rendszerekben (POI és smartPOI egyaránt). A POI rendszerekben a szerkesztés, rendszerezés és letölthetőség biztosításának díját is a hirdetési díj tartalmazza. A díj a megjeleníthető formátumba történő szerkesztés ellenértékét, és az évi 1 adatkarbantartást tartalmazza.

III. A hirdetés tartalma és formája

1. A Megrendelő a hirdetés szövegét az MTA Helyesírási Bizottsága által kidolgozott, közzétett és mindenkor hatályos magyar (külön igény esetén idegen-) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. A NaviPro Magyarország Kft a hirdetés szövegén jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges és egyéb javításokat, de erről Megrendelőt legalább telefonon értesíti. és e javítások elvégzésére - a hiba mibenlétének közlésével együtt - a Megrendelőnek módot ad. Ha a Megrendelő a javításokkal nem ért egyet, és a kifogását kellő időben írásban jelzi, NaviPro Magyarország Kft jogosult a megrendelést visszautasítani.

2. Ha a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásra is szükség van, úgy a NaviPro Magyarország Kft. a hirdetést - az általa javasolt módosításokkal - jóváhagyás végett visszaküldi a Megrendelőnek. A Megrendelő által írásban jóváhagyott, módosított hirdetés visszaérkezését követően a NaviPro Magyarország Kft írásban tájékoztatja a Megrendelőt a lehetséges legközelebbi megjelenés időpontjáról, ha az eredeti megrendelésben szereplő megjelenési időpont a változtatás miatt nem tartható.

  IV. Hirdetési korlátozások és tilalmak

1. A Megrendelő nem kérheti olyan hirdetés megjelentetését, amelynek közlése magyar jogszabályi tiltásba vagy a Magyar Reklámetikai Kódex előírásaiba ütközik, illetőleg alkotmányos elveket sért vagy közerkölcsi szempontból kifogásolható.

2. A NaviPro Magyarország Kft a megjelentetni kívánt hirdetés előfeltételeit a jogszabályban előírt reklámtilalmak és reklámkorlátozások szempontjából ellenőrizheti. A NaviPro Magyarország Kft. megítélése szerint aggályos tartalmú hirdetések közzétételét megtagadhatja, mert nem képes vizsgálni, hogy a megjelentetni szánt hirdetés sérti-e harmadik személy bármely jogát vagy jogos érdekét.

3. A hirdetési szöveg, illetőleg kép tartalmáért, azok technikai kialakításáért elsődlegesen a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató tartozik felelősséggel. Harmadik személy által ezzel kapcsolatban támasztott akár közvetett, akár közvetlen kárigényeket a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató köteles megtéríteni.

4. Megrendelő által megrendelt hirdetésre és annak tartalmára a Reklámtv. rendelkezései irányadóak. Ennek megfelelően a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató köteles figyelemmel lenni a Reklámtv. előírásaira, az általános és különös reklámtilalmakra, köteles valamennyi szükséges nyilatkozatot megadni, amelyek a reklám közzétételéhez kellenek, illetve a NaviPro Magyarország Kft írásbeli kérésére ilyet szükség esetén bemutatni vagy beszerezni. A szerződés kapcsolattartási mezőiben megjelölt adatokra NaviPro Kft. elektronikus v. nyomtatott formában hírlevelet küldhet, melyhez jelen szerződés megkötésével Megrendelő kifejezetten hozzájárul. A hírlevelek témája a megrendelt szolgáltatás használatával, új módozataival, kapcsolódó termékeivel, kedvezményes igénybevételivel is kapcsolatos lehet. A hirdetések küldése a hozzájárulás értelmében automatikus, de a hírlevelekben megtalálható úton bármikor lemondható, ezáltal a hozzájárulás visszavonható. A lemondás az info@navipro.hu emailcímen és a központi ügyfélszolgálat telefonszámán is (061 788 3896) is kérhető. NaviPro Kft. a kapott adatokat harmadik személy részére nem adja át, kivételt képez amikor a fenti tájékoztatói tevékenység végrehajtásához NaviPro Kft. közvetítőt v. reklámügynökséget vesz igénybe .

  V. Hirdetés-leadási határidő

1. A Megrendelő által a NaviPro adatbázisaiban megjelentetni kívánt hirdetés(ek) megjelenési időpontja az ún. „kiadás” (release) időpontjához igazodik. A mindenkor soronkövetkező kiadás időpontja a www.gpsreklam.hu kerül meghirdetésre. A megjelenési időszak (12 hónap) a kiadás napjától számítódik. A NaviPro Magyarország azonban kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelesített és pénzügyileg teljesített megrendeléseket a teljesülés után legkésőbb 30 naptári nappal saját rendszereiben hozzáférhetővé teszi (a legelső kiadás kivételével).

2. A NaviPro Magyarország Kft fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi megjelenési határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban, vagy ettől függetlenül egyedi árképzést alkalmazzon .

3. A NaviPro Magyarország Kft-t nem terheli felelősség, ha a hirdetés késedelmes leadásából eredően az előzetes megállapodás szerinti megjelentetés nem teljesíthető. Amennyiben az előbbiekben említettek alapján az adott hirdetés leadása az egyedi, vagy a keretszerződésben meghatározott hirdetési akció (továbbiakban: hirdetési akció) ütemtervében okoz késedelmet, ennek teljes felelősségét a Megrendelő viseli (ideértve azt az esetet is, amikor a hirdetési akció részlegesen valósítható csak meg), a NaviPro Magyarország Kft. ebben az esetben is teljes akcióra megállapított díjra jogosult. NaviPro Magyarország Kft. törekszik a Megrendelő ilyen késedelme esetén is a hirdetési akció ütemtervében meghatározott megjelentetések teljesítésére. Saját rendszer definiciója: a www.smartpoi.hu , www.smartpoi.eu , www.smartpoi.com oldalakon a letöltés szekcióban, a Garmin, iGO és egyéb rendszerek formátumában, a letölthető szövegfile-ok egyenként és együttesen. A saját rendszereken kívüli további rendszerek definíciója: az együttműködések, szerződéses kapcsolatok révén elérhető más helyek, ahonnan letöltés, vagy letöltés link, hirdetési felület, vagy közvetlen megjelenítés (gyűjteményes vagy egyedi) is megvalósítható. Ezen további rendszerek száma, elérése, jellemzői folyamatosan változhatnak.

4. Amennyiben a NaviPro adatbázisban meghatározott napon és helyen megjelentetni szándékozott és a NaviPro Magyarország Kft által elfogadott hirdetést a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató a megjelenés előtt legkésőbb

- egy munkanappal lemondja, úgy kötbér címén a hirdetési díj 100%-át (száz százalékát),

- a megjelenés előtt 2 (kettő) munkanappal történő lemondás esetén 50%-át (ötven százalékát),

- 3 (három) munkanappal történő lemondás esetén pedig 25 %-át (huszonöt százalékát) köteles megfizetni.

Ezen kötbér meghatározások a 1 év utáni meghosszabbítások lemondásának körét nem érintik. Megrendelő, a pénzügyileg már teljesített 1 éves időszak után, az automatikusan bekövetkező meghosszabbítást – legkésőbb az eredeti lejárati dátumot megelőző 30. naptári napig - mindennemű kötbér szankció nélkül lemondhatja. Ezen időpont után a díjmentes lemondásnak nincs helye.

VI. Minőségi követelmények

1. A NaviPro Magyarország Kft elektronikus formában (online megrendelő, e-mail), faxon, illetve levélben elküldött hirdetéseket is elfogad. A hirdetés mérete nem lehet nagyobb a NaviPro médiaajánlatában meghatározott méretnél (kbyte-ban, vagy karakterszámban).

2. Ha a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató által leadott hirdetés nem felel meg a Feltételekben leírt követelményeknek, erre őt a NaviPro Magyarország Kft írásban, az ok megjelölésével figyelmezteti.

  VII. A NaviPro Magyarország Kft felelősségére vonatkozó szabályok

1. A reklámért elsősorban és mindenre kiterjedően a Reklámtv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató a felelős. A Reklám tovább-szolgáltatónak a reklám elkészítésénél úgy kell eljárnia, és a reklámot közzétevő NaviPro Magyarország Kft a közzétételnél úgy jár el, hogy a Reklámozó helytállási kötelezettségét nyilvánvalóvá, illetve lehetővé tegye.

2. A NaviPro Magyarország Kft kötelezettséget vállal arra, hogy az időben átadott és elfogadott hirdetést a megállapodás szerint megjelenteti saját adatbázisában.

3. Amenyiben a NaviPro Magyarország Kft által megjelentetett hirdetés a megrendeléstől eltérő, vagy a hirdetés nem az előre megállapodott időpontban jelent meg, a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató elsősorban a hirdetési díj arányos leszállítását követelheti, másodsorban kérheti a hirdetés ismételt, kifogástalan megjelentetését. A minőségi kifogások körébe nem tartozhatnak a különböző adatbázisok és különböző technikai eszközök eltérő megjeleníthetőségi lehetőségeiből adódó eltérések (tartalmi, minőségi és időbeni is).

4. Amennyiben a hirdetés közzététele olyan okból marad el, amelyért a bizonyítottan a NaviPro Magyarország Kft a felelős, abban az esetben a NaviPro Magyarország Kft hirdetési díjra nem tarthat igényt.

5. NaviPro Magyarország Kft nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a NaviPro Magyarország Kft nem vonható felelősségre). A NaviPro Magyarország Kft nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel. Különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülményekre, amelyek az Internet működésével együtt járnak.

6. A NaviPro Magyarország Kft-vel szemben bármely esetben a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató által érvényesíthető kártérítési igény összege a hirdetési díjra korlátozódik. Vis maior ért a NaviPro Magyarország Kft-t semmiféle felelősség nem terheli (Vis maiornak minősül különösen: sztrájk, elemi csapás, egyéb ellenállhatatlan erő).

6. Mind a NaviPro Magyarország Kft, mind a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató aláveti magát az Önszabályozó Reklám Testület Alapszabályában meghatározott Önszabályozó Reklám Testület Etikai Ad hoc Bizottsága Eljárási Szabályzatának minden olyan etikai és jogvita tekintetében, amely jelen Feltételek alapján kerül megindításra.

  VIII. A hirdetési díj

•  A NaviPro Magyarország Kft a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. A médiaajánlatban kerül rögzítésre az irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke. (Továbbiakban, együtt: “hirdetési díjak”). Jelen hirdetési szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek üzleti titok tárgyát képezik, ezekről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

•  A hirdetési díjak tartalmazzák a hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a hirdetések elkészítését és átadási költségeit, valamint a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató által kért jelentősebb változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a hirdetési díjon felül a Reklámozót és/vagy Reklám tovább-szolgáltatót terhelik.

•  A NaviPro Magyarország Kft fenntartja magának a jogot, hogy promóciós akciók, mennyiségi kedvezmények esetén a hirdetési díjat a Tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg.

•  A NaviPro Magyarország Kft jogosult a médiaajánlatban szereplő hirdetési díjakat megváltoztatni, azonban a változás tényét annak hatálybalépését megelőzően 14 (tizennégy) nappal köteles írásban (levélben, faxon vagy e-mailen) közölni a Reklám tovább-szolgáltatókkal és vagy keret-megállapodással szerződött Reklámozókkal. Az árváltozás a Megrendelő által a közlés kézhezvételét megelőzően feladott megrendelésekre nem vonatkozik.

•  A NaviPro Magyarország Kft különbséget tesz a Reklám tovább-szolgáltató és a Reklámozó között az engedmények érvényesítésében. Ügynökségi kedvezmény csak a Reklám tovább-szolgáltatónak, a mennyiségi kedvezmény mind a Reklámozónak, mind a Reklám tovább-szolgáltatónak adható.

•  Amennyiben Reklám tovább-szolgáltató a NaviPro Magyarország Kft-vel keretmegállapodást köt, a mennyiségi kedvezmény számlázása a vállalt forgalomnak megfelelően történik, amíg azt a teljesített mennyiség túl nem lépi. Ez esetben a további kedvezmények megállapítása utólag történik (a kedvezmény nem visszamenőlegesen, hanem az új megállapodás utáni forgalom után jár).

IX. A számlázás rendje

1. A hirdetési díjat a NaviPro Magyarország Kft által kiállított számla ellenében kell megfizetni.

2. A NaviPro Magyarország Kft. alapesetben a megrendelés után 8 (nyolc) banki napos, átutalással fizetendő számlát állít ki (csekkes és készpénzes fizetés is lehetséges). A hirdetés akkor kerül végleges, garanciális módon a NaviPro rendszerben rögzítésre, ha Megrendelő a hirdetéséhez kapcsolódó, számára kiküldött számlát határidőre pénzügyileg rendezi.

3. Ha a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Megrendelő a számviteli előírások szerint, de legkésőbb a fizetési határidőn belül köteles a kifogásait előterjeszteni.

4. A hirdetési díj késedelmes kiegyenlítése esetén -ettől eltérő megállapodás hiányában- a NaviPro Magyarország Kft 12%-os (tizenkét százalékos) késedelmi kamatot számít fel, valamint a behajtással felmerülő költségeket is az ügyfélre hárítja. A Reklámtv. szerinti reklamáció a késedelmi kamat-számítások kezdetét nem függeszti fel.

5. Amennyiben a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató a hirdetési díjat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg

- a NaviPro Magyarország Kft jogosult a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató által feladott hirdetést visszautasítani,

- a NaviPro Magyarország Kft jogosult a Reklámozó és/vagy Reklám tovább-szolgáltató további hirdetéseinek közzétételét felfüggeszteni - előzetes írásbeli értesítés után, melyben a fizetési kötelezettség teljesítésére további 8 (nyolc) napos határidőt biztosít -, illetőleg jogosult újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a NaviPro Magyarország Kft-t felelősség nem terheli. Amennyiben a megjelenítés felfüggesztése (mely nem azonos a letölthetőség felfüggesztésével) nem megoldható, a már megjelenített (letöltött) hirdetésekre vonatkozólag NaviPro Magyarország Kft.t nettó 1Ft/letöltés kötbér összege illeti meg, melynek mértéke a szerződés megszűnését követető 15. napon 12 órakor látható letöltési értéke alapján számolnak. A letöltés számlálására a www.smartpoi.hu (.com, .eu is) oldalakon található, az érintett file-okhoz tartozó, nyilvános számlálókat fogadják el Felek.

6. Egyéb rendelkezések:

- hirdető hozzájárul nevének. logojának referenciaként történő felhasználásához

        - hirdető hozzájárul a NaviPro azonosítók (matrica, banner, nyomtatott információk, link is) saját üzleteiben, internetportálján történő szerepeltetéséhez.

Jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a Reklámtv. vonatkozó rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

Kelt: Budapest, 2007. szeptember 2.

 
 
Híreink


 

Elindult a
NaviPro Franciaország!
Újabb taggal gyarapodott a NaviPro nemzetközi családja. Az új gyermekünk irodáját a francia Riviéra ékkövében, a világhírű turistaparadicsomban NIZZÁBAN nyitottuk meg.

A színhelyválasztás nem véletlen, hiszen az ottani idegenforgalom és az utazóknak fontos boltok száma egyaránt óriási, magyar szemmel összehasonlíthatatlan bármilyen régióval. Francia cégünk színrelépésével már igazán népes családdal büszkélkedhetünk, hiszen Szlovákiában, Németországban (Berlin), Olaszországban (Milánó), Ausztráliában (2 iroda Melbourne és Sydney) , valamint az Amerikai Egyesült Államoban már mind büszkélkedhetünk NaviPro leányvállalatokkal.

A NaviPro France S.A.R.L. weboldala a naviprofrance.com oldalon érhető el.

 
A Garmin adta el a legtöbbet
A GPS Business News elemzést tett közzé a GPS navigációs piac 2007. második negyedéves adatairól. A legutóbbi PNA/PND eladási eredmények szerint a Garmin az utóbbi negyedévben átvette a vezetést a piacon. A gyártó ügyesen épített a PND vásárlásban fejlődő amerikai piacra, és így 2,6-szoros, míg a második TomTom "mindössze" 2,1-szeres növekedést tudott produkálni.
tovább a pdamania.hu cikkére
 
     
 
 

Érdekes információk kezdőknek

Mi fán terem a GPS technológia? Nem tudja? Olvasson tovább!

A PDAMania és a totalGPS linkjei
 
     
 
Adatok feltöltése, regisztráció
 
 
 
     
 
Hivatalos partnereink (fejlesztők, készülékforgalmazók)
Készülékek

Garmin, iGO My Way 2006, IGO 8,
MyGuide, Garmin, Mio,
LG, Asus, Pioneer, HTC,
Harman/Kardon,
Blaupunkt, Clarion, Nokia,
Samsung, Hewlett-Packard

valamint az iGO rendszert használó PNA, PDA és mobiltelefonok mindegyike!

 
 
 
     

___________________________________________________________________________________________________________